1. Předmět všeobecných podmínek

Pivní lázně vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

2. Objednávání služeb

2.1 Na webových stránkách

Pivní lázně vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

2.2 Osobní objednání služeb na recepci

Osobní objednávku je možné provést přímo na recepci lázní v provozní době. Pokud je objednávka realizovaná osobně, považuje se za platnou až ve chvíli, kdy dojde k její úplné úhradě.

3. Potvrzení objednávky

Po uhrazení objednávky obdrží klient voucher, který slouží jako doklad úspěšného objednání služeb. Pokud klient uhradí cenu objednávky v hotovosti, či platební kartou na recepci lázní, obdrží voucher v tištěné podobě. Pokud provede úhradu elektronicky na stránkách www.beer-baths.ml,​ je mu potvrzení objednávky odesláno na emailovou schránku, kterou klient uvedl v průběhu objednání služeb.

4. Pravidla procedury

Klienti jsou povinni dostavit se na proceduru nejpozději 10 minut před jejím začátkem. V případě pozdního příchodu nemají klienti nárok na prodloužení délky procedury ani na finanční kompenzaci.

Před započetím procedury je klient povinen předložit personálu recepce pivních lázní voucher, kterým prokáže objednání a uhrazení objednaných služeb. Voucher může být předložen buď papírově nebo v elektronické podobě (např. na telefonu nebo tabletu).

Klienti se zavazují dbát instrukcí personálu pivních lázní a to zejména instrukcí, týkajících se bezpečnosti v průběhu pivní koupele a odpočinku v relaxační místnosti.

V průběhu pivní lázně je zakázáno:

  • kouřit, užívat drog a rozdělávat oheň;
  • pohybovat se mimo vymezený prostor, samostatně obsluhovat elektrická kamna;
  • realizovat aktivity znamenající ohrožení na zdraví či životě jak svém tak osob pohybujících se v prostoru pivních lázní;
  • manipulovat, přesouvat či jinak poškozovat vnitřní zařízení pivních lázní;
  • odnášet věci spadající do vnitřního zařízení a majetku Pivních Lázní;
  • vstupovat do prostor technického zázemí a technologií;

5. Povinnosti klienta

Klienti mají právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle uhrazené objednávky.

Klienti mají povinnost dodržovat stanovený program procedury a dodržovat pravidla procedury, stanovené v těchto VOP.

Dokončením rezervace klient potvrzuje, že je mu více než 18 let, jeho uvedené informace jsou pravdivé a souhlasí s tím, že budou použity pro další zpracování provozovatele pivních lázní. Klient je povinen na vyžádání provozovatele prokázat před začátkem procedury svůj věk, a to prostřednictvím OP, ŘP, Pasu, či jiného průkazu totožnosti.

V případě nadměrného znečištění prostor je klient povinen uhradit náklady na úklid a sanaci prostor v částce 1000 kč.

6. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen s dostatečným předstihem informovat klienta o případných změnách v objednávce.

Klient má právo na stornování objednávky, nejpozději však 48 hodin před plánovaným termínem objednané procedury. V tomto případě má klient právo na vrácení 100% již uhrazené ceny.

Rezervaci je možné zrušit volnou e-mailovou formou na adrese info@beer-baths.ml. Na telefonické zrušení nebude brán zřetel.

7. Zdravotní rizika a doporučení

Osobám s vysokým krevním tlakem, po operacích srdce, těhotné ženy od 3 měsíců těhotenství je doporučeno konzultovat návštěvu lázní se svým lékařem.

8. Závěrečná ustanovení

Společnost Business Dragons s.r.o. má právo Všeobecné obchodní podmínky měnit a aktualizovat. Aktuální podoba VOP je vždy zveřejněna na webových stránkách www.beer-baths.ml.